Ujian-Dan-Remidial

SOAL UJIAN :

              SOAL UJI KOMPETENSI KELAS - X   :
              SOAL UJI KOMPETENSI KELAS - XI  :
              SOAL UJI KOMPETENSI KELAS - XII :

 

 

SOAL REMIDIAL :

              SOAL REMIDIAL KELAS - X   :
              SOAL REMIDIAL KELAS - XI  :
              SOAL REMIDIAL KELAS - XII :